Cilj pristupačnog turizma je omogućavanje da što veći broj posjetitelja s invaliditetom stekne doživljaje koje nude kulturna i prirodna baština te zdravstvene i rekreativne usluge koje se nude u Baranji.

Uz to, što širem krugu pružatelja usluga treba se omogućiti uključivanje novih posjetitelja i povećanje prometa.

U skladu s tim, ciljano područje razvoja pristupačnog turizma u Baranji predstavljaju prvenstveno središnja tematska područja, mali i srednji pružatelji usluga, mala i srednja poduzeća, lokalne udruge te mjesni i državni pružatelji usluga.

Cilj ovog fokusa je proširenje ponude pristupačnog turizma, odnosno ostvarenje ekonomskih koristi za što širi krug subjekata. Tome žele pridonijeti i ove upute, u čijem se prvom planu nalaze manje i jeftinije, postupne razvojne aktivnosti.

Razvoj pristupačnog turizma obuhvaća četiri područja:
 • 1. Održiv seoski turizam
 • 2. Kulturna baština
 • 3. Zdravstveni turizam
 • 4. Prirodne vrijednosti

1. Održiv seoski
turizam

2. Pristupačna turistička
baština

3. Zdravstveni i
liječilišni turizam

4. Pristupačna prirodna
baština

Seoski turizam

Seoski turizam promovira ruralnu sredinu, bliskost prirodi, tradicionalnu arhitekturu te tradicionalna zanimanja i oblike poljoprivrede te predstavlja jedan je od važnih stupova pristupačne Baranje.

Razvoj pristupačnog seoskog turizma obuhvaća četiri područja:
 • 1. Pristupačne smještajne kapacitete

 • 2. Doživljaj tradicionalnih zanimanja i aktivnosti

 • 3. Tradicionalnu poljoprivredu i stočarstvo

 • 4. Obližnje prirodne i kulturne atrakcije (o kojima će se govoriti posebno)

Oni se prvenstveno odnose na pristup kućama, pristupačne toalete, odnosno mogućnosti samostalnog pripremanja i konzumiranja hrane, ako se radi o apartmanima. Tradicionalni zanati predstavljaju jednu od glavnih privlačnosti.

Posebno je važan pristup radionicama/prezentacijama, uključujući pravce kretanja i odmorišta, pristupačno korištenje kreativnog radnog područja, pristupačnost toaleta i educiranost osoba.

U gospodarskim zgradama i stočarskim objektima također su ključni pristup i pristupačnost (uz rute na kojima su uklonjene prepreke).

Naravno, moguće je da je uklanjanje prepreka ostvareno samo za pojedine skupine, što se treba pojasniti kroz prethodnu komunikaciju.

Pristupačnost povijesnih lokacija

Kulturna baština

Kulturna baština Baranje predstavlja jedan od stupova unaprjeđenja šarolikog regionalnog turizma. Sukladno tomu, pristupačnost lokaliteta kulturne baštine važna je i u pogledu kompletnosti turističkog doživljaja, te je obično neodvojiv dio mjesnih i državnih razvojnih aktivnosti.

Prema općim iskustvima o lokalitetima kulturne baštine pozornost turističkih operatera i smještajnih kapaciteta valja skrenuti na nekoliko aspekata:
 • Vrlo je važno da zaposlenici smještajnih kapaciteta koji primaju osobe s invaliditetom imaju informacije o pristupačnosti obližnjih objekata kulturne baštine, što im omogućuje nuđenje odgovarajućih programa

 • Vrlo su važne i prethodne točne informacije o lokalitetima kulturne baštine, uključujući stupanj pristupačnosti (za ciljane skupine), pristupačna područja, usluge i njihovu narav

 • Na povijesnim javnim površinama (npr. trgovi) važna je uspostava pristupačnog prometa (dobar primjer: Pečuh, Trg Széchenyi) i pomoćnih površina te oznaka. Prihvatljive su i potrebne izmjene povijesnih obloga, npr. u cilju izgradnje taktilnih površina

 • Iako prema načelima univerzalnog dizajna ne može biti razlike između područja koja koriste osobe s invaliditetom i ostali, na povijesnim lokalitetima može se, primjerice, izvesti alternativni ulaz, koji omogućuje pristupačnost

 • Često se događa da lokaliteti kulturne baštine nisu u cijelosti pristupačni. U takvom slučaju važne su prethodne informacije o pristupačnim dijelovima

 • Na lokacijama na otvorenom vrijede upute o prirodnim lokalitetima, posebno u vezi gradnje šetnica i pomoćnih objekata

Prirodna baština

Netaknuta prirodna baština nalazi se među glavnim atrakcijama Baranje, pa je važno da se takvi lokaliteti posjećuju jednako, neovisno i na siguran način. U slučaju prirodnih atrakcija naročito je važno preliminarno informiranje, pristupačnost atrakcija, kretanje na njihovom području, informiranje o pristupačnim uslugama na području atrakcije te njihovoj učestalosti i položaju.

U pogledu pristupačnosti prirodnih atrakcija posebno je važno uklanjanje prepreka na internim prometnim pravcima:
 • Rasvjeta na površini mora biti jakosti najmanje 20 luxa

 • Visinske razlike premošćuju se prema propisima, nagib može biti najviše 6%

 • Treba se instalirati odgovarajući sustav signalizacije i upravljanja, uključujući taktilne obloge, posebno u raskrižjima, odmorištima i na postajama puta

 • Prepreke se trebaju ukloniti i u pomoćnim zgradama i na recepcijama

 • Atrakcija je pristupačna ako ima barem jednu pristupačnu šetnicu, koja omogućuje autonomni promet, široka je najmanje 2,5 m, omogućuje istovremen promet osoba u invalidskim kolicima i promjenu smjera, a u prometu ne smetaju oznake niti dionice na kojima nisu uklonjene prepreke

 • Na površinama se mora omogućiti pristupačni promet

 • Bočne strane trebaju se zaštititi trajnom zaštitom, trebaju se postaviti hvataljke

 • Zadovoljavajuće su razne površine, koje mogu biti protuklizne, ali i glatke, pristupačne, npr. pravokutna drvena obloga, protuklizni beton, kamene obloge ispunjene vezivnim materijalom itd.

 • Važna je i edukacija osoblja, odnosno mogućnost ljudske pomoći preko fiksnog interfona ili mobilnog uređaja

Zdravstveni, lječilišni i toplički turizam

Baranja obiluje termalnim izvorima i prirodnim vodama, koje čine važan element ponude. Kupališta mogu biti i toplice s ljekovitom vodom, koje su posebno važne turističke destinacije za osobe starije životne dobi. Prepreke se u toplicama mogu ukloniti u cijelosti (prvenstveno unutar objekta) ili djelomično, pri čemu je točno informiranje od naročite važnosti.

Pored općih načela, u vezi objekata-kupališta treba istaknuti sljedeće elemente:
 • Pristupačni unutarnji prometni putevi

 • Pristupačne svlačionice

 • Mogućnost posebne terapije

 • Posebno je važno neprekidno informiranje na licu mjesta, kroz zvučne informacije/braille/lako uočljive natpise te taktilne obloge

 • Besplatan ulaz za osobe u pratnji

 • Pristup bazenima pomoću dizala ili rampe

 • Educirano osoblje, asistencija

 • Pristupačna prehrana

Pristupačnost se može ostvariti i na prirodnim plažama, i to pomoću rampe koja omogućuje pristup te dizala. Sigurnost se treba omogućiti i u vodi, primjerice pomoću rukohvata, a korito ne smije predstavljati prepreku.

Naravno, i u ovom je slučaju važna pristupačnost lokacije i odmorišta na obali, mogućnost presvlačenja i raspoloživost pristupačnog toaleta.

4.2 Prekogranično ostvarivanje pristupačnosti >