Dolazak posjetitelja i boravak u objektu predstavljaju glavnu fazu putovanja. Faza boravka bit će se detaljno biti obrađena u jednom od sljedećih poglavlja Vodiča.

U ovom dijelu pojasnit će se aspekti i radnje koje je potrebno poduzeti, a koje su vezane za dolazak posjetitelja. Pri dolasku posjetitelja najvažniji je pristupačan prilaz objektu, pri čemu se istovremeno stvara i prvi dojam o objektu.

U ovoj fazi potrebno je voditi računa o sljedećim aspektima:

  • Je li prilazni put pristupačan te jesu li uklonjene prepreke koje mogu nastati uslijed vremenskih prilika (npr. lišće)?

  • Je li posve jasno gdje se nalazi ulaz?

  • Može li posjetitelj odmah po dolasku na ulazu zatražiti pomoć, npr. putem interfona?

  • Je li omogućeno lako otvaranje vrata ili otvaranje pomoću senzora?

Recepcija

Prva kontaktna točka nakon ulaza je recepcija.

Kada je u pitanju recepcija, važno je voditi računa o sljedećim aspektima:

  • Dobra osvijetljenost recepcije

  • Komunikacija na više načina, raspoloživost indukcijske petlje

  • Zajedničko razmatranje posebnih potreba navedenih prilikom prijave, dogovor o načinima zadovoljenja posebnih potreba, predaja ključa

  • Mogućnost sjedenja tijekom boravka na recepciji

  • Načini popunjavanja prijavnih obrazaca i mogućnost prijave iz sobe

  • Pri prijemu i praćenju do sobe važan je ljudski faktor i zato je važno educirati sve članove osoblja o aspektima primanja posjetitelja s invaliditetom jer se samo tako može ostvariti ujednačena kvaliteta

Posjetitelji nakon dolaska koriste usluge objekta. U ovoj fazi važno je osigurati razumljiv sustav informiranja, istovremeno emitiranje tekstualnih i slikovnih poruka, korištenje kontrastnih boja na okvirima vrata, kvakama i stepenicima te dobru rasvjetu.

U restoranu se trebaju osigurati mirna, odvojena i pristupačna lokacija, odgovarajuća udaljenost, pristupačni stolovi i mogućnost podizanja postojećih stolova.  Smjernice vezane za sobe i kretanje unutar objekta bit će obrađene u jednom od narednih poglavlja.

3.5 Odlazak i naknadni kontakti