Razlikuje se više prepreka pristupačnosti s kojima se je potrebno pojedinačno baviti kako bi usluge bile doista pristupačne.

Pristup, ponašanje, zablude

Prepreke u pristupu predstavljaju ponašanje, uvjerenja i prepostavke koje dovode do diskriminacije osoba s invaliditetom.

Ove prepreke vrlo često proizlaze iz nerazumijevanja položaja osoba s invaliditetom.

Česta ograničenja u pristupu i pretpostavke su sljedeće:

 • Posjetitelji s invaliditetom imaju slabije sposobnosti

 • Posjetitelji s govornom manom ne razumije ono što govorimo

 • Stereotipi o potrebama, ponašanju i sposobnostima osoba s invaliditetom

 • Sugeriranje posjetitelju da mu činimo dodatnu uslugu

Organizacijske prepreke

Građevinske ili fizičke prepreke

 • Praksa koja diskriminira osobe s invaliditetom, koje uslijed toga ne mogu koristiti pojedine usluge i uživati u atrakcijama. Ovdje se prvenstveno ubrajaju  nedostatak alternativnih komunikacijskih i prezentacijskih površina, usluge koje nisu pristupačne osobama s invaliditetom, neadekvatni evakuacijski planovi  itd.

 • Građevinske ili fizičke prepreke su elementi zgrade ili njezina okruženja koji stvaraju prepreku za osobe s invaliditetom.

  Fizičke prepreke predstavljaju tradicionalni fokus pristupačnosti.

Informacijske i komunikacijske prepreke

Tehnološke prepreke

 • Neadekvatan format elektroničkih površina

 • Netransparentan jezik

 • Nečitljiv font slova

 • Nedostatak alternativnih natpisa i slika

 • Neafirmativna verbalna i neverbalna komunikacija

 • O tehnološkim preprekama govorimo kada neki uređaj ili platforma nije pristupačan posjetiteljima s invaliditetom, niti se mogu koristiti pomoću pomagala.

  Primjer toga su nepristupačna web stranica, na kojoj se tekst ne može pročitati pomoću odgovarajućeg softvera ili upravljačka površina uređaja koja nije pristupačna.

Prema drugačijoj klasifikaciji razlikujemo fizičke i informacijsko-komunikacijske prepreke:

Fizičke prepreke

Komunikacijske prepreke

Fizičke prepreke mogu biti vertikalne, odnosne etažne i horizontalne, koje spjrečavaju promet, poput neadekvatnih vrata ili širine prometne površine, klizave podloge, uskog prostora za okretanje itd.

Informacijsko-komunikacijske prepreke obuhvaćaju sve što sprječava ljude u pribavljanju pristupačnih informacija, uključujući pismene, govorne, grafičke i elektroničke komunikacijske površine (BFKH).

5.3 Ključni turistički trendovi i pristupačnost >