Velik dio dojma posjetitelja čini jednostavno i sigurno kretanje na prostoru turističke atrakcije ili smještajnog objekta.

Kretanje unutar objekta odvija se po vodoravnim i okomitim površinama.

Glavni aspekti dizajna koji omogućava jednostavnu orijentaciju i manevriranje su lakoća prelaska između razina, kvaliteta površina za kretanje te dobro osvjetljenje i akustika.

  • U slučaju da se na nekoj od lokacija kulturne ili prirodne baštine ne može osigurati adekvatna pristupačnost, istu je moguće nadomjestiti virtualnim ili opipljivim prikazom ili turom

  • Za osobe koje se otežano kreću potrebno je osigurati dostupnost invalidskih kolica, koja se mogu unajmiti ili posuditi

  • Protok posjetitelja unutar objekta mora biti osmišljen na način da se njime ne ometa kretanje osoba s invaliditetom

  • Na mjestima gdje to dopuštaju propisi o zaštiti baštine i prirode, obvezno mora postojati odgovarajući vizualni kontrast između pozadine i obavijesti, uređaja ili opreme koji su pričvršćeni ili su postavljeni ispred njih

  • Za svaku od ruta treba ponuditi i alternativi pristup bez stepenica

  • Za osobe sa oštećenim sluhom potrebno je instalirati pojačalo indukcijske petlje pod uvjetom da ne ugoržava zaštitu kulturne baštine objekta

  • Pultovi recepcije trebaju biti dizajnirani na način da njihova visina i izvedba sa strane posjetitelja ne ometa komunikaciju niti pogled

  • U objektima je potrebno instalirati podizne rampe i dizala zbog premošćivanja visinskih razlika

  • Akustiku je moguće poboljšati korištenjem akustičnih zavjesa ili spuštenih akustičnih stropova, čime se poboljšava pristupačnost za osobe oštećena sluha

3.18 Informacije o lokaciji >