Pri stvaranju turističkih odredišta nužno je uvažiti potrebe osoba starije životne dobi, kao i potreba djece.

Osobe starije životne dobi

Očekivana životna dob čovjeka sve više se produljuje. Istodobno, nakon aktivne životne faze sve više ljudi u starosti koristi rekreacijske i turističke sadržaje, dok njihove sposobnosti postupno  slabe.

Točno informiranje naročito je važno za posjetitelje starije životne dobi: potrebne su im detaljne informacije o lokaciji, transportu, uslugama i okruženju, uključujući i informacije o dostupnosti zdravstvenih usluga.

Turistički i drugi vodiči obično drže grupe na okupu uz pomoć znački, šarene odjeće ili drugih prepoznatljivih pomagala/oznaka, čime nastoje spriječiti odvajanje od grupe.

Stariji češće pate od kroničnih bolesti te oštećenja sluha, vida i tjelesnih sposobnosti.

Preporuča se da se pri radu s osobama starije životne dobi u obzir uzmu sljedeći aspekti:

  • Potrebna je raspoloživost 00:00-24:00h, odnosno dežurstvo

  • Potrebno je strpljenje, a komunikaciji se treba posvetiti više vremena

  • Osoblje treba znati kontakte liječnika kao i radno vrijeme ljekarni

  • Važne informacije trebaju se ponoviti, odnosno podvući ako se radi o pismenoj komunikaciji.

Djeca

Dječja percepcija je specifična te joj se trebaju prilagoditi komunikacija i programi.

Djeca mlađa od sedam godina vole se igrati, često ponavljaju iste stvari, radoznala su, ali pozornost mogu zadržati tek kratko.

Djeca do 11 godina vole stjecati nova saznanja i baviti se novim aktivnostima, a i pozornost zadržavaju dulje.

Djeci treba omogućiti sigurno okruženje, koje je prilagođeno njihovoj životnoj dobi.

Preporuča se da se pri radu s djecom u obzir uzmu sljedeći aspekti:

  • Izvedba zidova i rukohvata treba biti takva da djecu ne potiče na penjanje, a treba ih se zaštititi od eventualnog pada

  • Otvorene, duboke vodene površine trebaju se zaštiti ogradom, a posjetitelji se trebaju upozoriti da ne ostavljaju djecu bez nadzora u blizini vode

  • Korisno je i uređenje kuta za djecu, a u većim objektima mogu se zapošljavati i animatori koji čuvaju djecu

  • Na prozorima i vratima na gornjim katovima trebaju se koristiti sigurnosne brave koje su izvan dohvata djece

3. Pristupačnost turističkih usluga uzduž puta posjetitelja >