Pružatelji usluga dužni su osigurati da sve osobe koje borave u turističkoj atrakciji ili u smještajnom objektu, u slučaju opasnosti, isti mogu napustiti na siguran način.

Plan evakuacije treba sadržavati posebne odredbe u vezi evakuacije osoba s invaliditetom, uzimajući pritom u obzir različite potrebe osoba s različitim invaliditetom.

S obzirom na to, potrebno je:

  • Načine uzbune za upozoravanje na opasnost potrebno je razviti u skladu potrebama osoba s različitim vrstama invalidteta: uključujući vizualne uzbune, sustav straničenja, vibracijske uređaje i prilagodbu frekvencija alarma

  • Ako se na lokaciji postoji više od jedne stambene etaže, obvezno je osigurati i osoblje obučeno za upravljanje invalidskim kolicima pogodnima za evakuaciju

  • Za svaku lokaciju potrebno je izraditi planove evakuaciju, koja obavezno uključuje i evakuacija osoba s invaliditetom

  • Po potrebi trebaju biti osigurana zaklonjena skloništa smještena u zaštićenim stubištima
  • Putevi za evakuaciju jednosmisleno trebaju biti označeni, kao i putevi za evakuaciju osoba s invaliditetom

  • Mogu se također instalirati i alarmni sustavi namijenjeni podršci pri orijentaciji za prepoznavanje određenih dijelova zgrade, poput stuba ili nužnih izlaza, te za označavanje smjera kojim se treba kretati

  • Također se mogu instalirati i osjetljivi sustavi senzora za otkrivanje dima koji mogu smanjiti vrijeme potrebno za otkrivanje, ostavljajući više vremena za bijeg

  • Plan evakuacije treba uzeti u obzir specifičnosti pojedinih vrsta invaliditeta: vrijeme spoznaje, vrijeme reakcije i vrijeme kretanja

  • Putevi za evakuaciju jednosmisleno trebaju biti označeni, kao i putevi za evakuaciju osoba s invaliditetom

  • Za evakuaciju je potrebno osigurati ravne puteve, bez prepreka

3.22 Deset zadaća turističkih atrakcija >