U ovom poglavlju, upoznajte se sa sljedećim pojmovima i konceptima:

4.1 Destinacije pristupačnog turizma u Baranji
4.2 Prekogranično ostvarivanje pristupačnosti
4.3 Sustav vrednovanja Pristupačna Baranja
4.4 Elementi kvalifikacijskog sustava